Pro zdravější život.

Přinášíme dokonalost do všeho,
co děláme, rychle a vytrvale.
/Právní upozornění

Právní upozornění

Tyto webové stránky jsou vlastnictvím společnosti Aurovitas, spol. s r.o., IČO: 453 14 306, se sídlem Karlovarská 77/12, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.  Zn. C 1863 (dále jen „společnost Aurovitas“) nebo, a jejich cílem je informovat Vás o společnosti Aurovitas, jejích produktech a službách.

Vstupem na tyto webové stránky přijímáte bez výhrad a zavazujete se dodržovat níže uvedené podmínky a upozornění právního charakteru týkající se jejich užívání. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tyto internetové stránky. Při návštěvě těchto internetových stránek Vám doporučujeme, abyste si pročetli podmínek používání a zásady ochrany osobních údajů, neboť tyto jsou právně závazné.

  1. Právní režim

Tyto webové stránky a jejich obsah se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv případné spory týkající se těchto stránek či jejich obsahu spadají do pravomoci českých soudů.

Informace a údaje dostupné na webových stránkách společnosti Aurovitas slouží pouze k informačním účelům a nezakládají jakékoli právně závazné vztahy, pokud není výslovně uvedeno jinak (např. zveřejnění marketingových materiálů, obchodních nabídek apod.).

  1. Duševní vlastnictví

Jakékoliv informace a materiály uvedené či prezentované na těchto webových stránkách včetně designových a grafických prvků a obecného vzhledu stránek jsou předmětem autorského práva, jehož vlastníkem je společnost Aurovitas, popřípadě jiné subjekty v rámci skupiny Aurobindo. Informace či dokumenty uvedené na těchto webových stránkách mohou být reprodukovány bez písemného souhlasu společnosti Aurovitas pouze pro nekomerční užití.

Označení produktů uvedených na těchto webových stránkách jsou chráněna ochrannými známkami, jejichž držitelem je společnost Aurovitas. Ochranné známky, obchodní loga, značky a produkty uvedené na těchto webových stránkách jsou předmětem národní i mezinárodní ochrany. Neoprávněné užití těchto ochranných známek, obchodních log či značek, jejich napodobování či úprava, ať již textu či grafiky, je protiprávní a může být klasifikováno jako porušení práv duševního vlastnictví nebo nekalá soutěž.

  1. Povaha informací týkajících se produktů a zdraví uživatelů

Informace uvedené na těchto webových stránkách týkající se zdraví, zdravého životního stylu či různých typů léčby jsou pouze orientačního charakteru a v žádném případě nenahrazují pokyny lékaře či lékárníka. Tyto informace není možné používat ke stanovení diagnózy konkrétní nemoci či fyzických obtíží, naopak je vždy nutno tyto nemoci či obtíže konzultovat s odborníkem, který stanoví odpovídající léčbu či léčivý produkt.

Před započetím užívání jakéhokoliv léku prezentovaného na těchto webových stránkách je nutné si vždy pečlivě prostudovat příbalový leták a poradit se se svým lékařem či lékárníkem.

Jsou-li na těchto webových stránkách zveřejňovány názory odborníků nebo články z médií, tyto názory představují pouze osobní názory daných odborníků či médií a nemusí vždy představovat také názory společnosti Aurovitas. Společnost Aurovitas nenese jakoukoliv odpovědnost za jejich správnost, přesnost či úplnost.

  1. Odkazy na jiné webové stránky

Jsou-li na těchto webových stránkách uvedeny odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, společnost Aurovitas nenese jakoukoliv odpovědnost za jejich obsah, neboť jej nemůže nijak ovlivnit. Názory prezentované na nich rovněž nejsou názory společnosti Aurovitas a pouhé umístění odkazu na tyto webové stránky neznamená, že společnost Aurovitas souhlasí s jejich obsahem či jej schvaluje.

  1. Dostupnost a aktuálnost webových stránek

Společnost Aurovitas si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit obsah těchto webových stránek, a to bez uvedení důvodu či předchozího upozornění, a za přerušení jejich provozu či nedostupnost nenese jakoukoliv odpovědnost.

  1. Omezení odpovědnosti

Ačkoliv společnost Aurovitas vyvíjí úsilí, aby informace uvedené na těchto webových stránkách byly vždy aktuální, z technických důvodů se zde nemusí nacházet v daném okamžiku vždy nejaktuálnější informace (např. z důvodu nedokončení jejich poslední aktualizace). Vzhledem k tomu, že informace uváděné na těchto stránkách jsou pouze informativního charakteru, společnost Aurovitas nenese jakoukoliv odpovědnost za jejich přesnost, správnost, úplnost či aktuálnost. Návštěvníci těchto webových stránek užívají tyto stránky a údaje na nich uvedené na své vlastní riziko. Společnost Aurovitas i jakákoliv jiná fyzická osoba či jiná entita, jež se podílela na návrhu či vytváření těchto stránek, se výslovně zříkají veškeré zodpovědnosti či záruk za jakékoli ztráty způsobené či spojené s přístupem na tyto stránky, jejich používáním či nemožností použít informace uvedené na těchto stránkách anebo s chybami či nedostatky v jejich obsahu.