Pro zdravější život.

Přinášíme dokonalost do všeho,
co děláme, rychle a vytrvale.
/Práva subjektu

Vaše práva

Respektujeme Vaše právo na přístup a kontrolu osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Na Vaše žádosti o informace vždy odpovíme a v případě potřeby provedeme opravu, doplnění či výmaz Vašich osobních údajů. Za tímto účelem po Vás můžeme požadovat prokázání Vaší identity. V rámci Evropské unie má subjekt údajů následující práva daná Nařízením spojená se zpracováním osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům

Podle čl. 15 Nařízení můžete požadovat informaci o tom, zda Vašich osobní údaje zpracováváme či nikoli.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, pak můžete obdržet konkrétně informaci o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době uchování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku, existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji Vašich osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás, o předání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a pokud to přichází v úvahu, smysluplnou informaci týkající se použitého postupu.

Právo na opravu

Podle čl. 16 Nařízení můžete okamžitě požadovat opravu nepřesného osobního údaje nebo doplnění Vašich osobních údajů, které uchováváme.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Podle čl. 17 Nařízení můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které uchováváme, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, pro účely veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví či za účelem archivace, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti převažujících Vaše práva, případně pokud Nařízení nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

Právo odvolat souhlas se zpracováním zpět

Podle čl. 7 odst. 2 Nařízení můžete Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů kdykoli odvolat.

Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 Nařízení můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je nezákonné, pokud již osobní údaje nepotřebujeme a Vy odmítáte jejich výmaz, protože potřebujete určit, vykonat nebo obhájit právní nároky, nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení.

Právo na přenositelnost údajů

Čl. 20 Nařízení stanoví, že můžete požadovat předložení osobních údajů, které jste nám poskytl(a), to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a)[1] nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)[2] nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)[3]; a b) zpracování se provádí automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požadovat, aby byly předány přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Čl. 77 Nařízení Vám uděluje právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz (aktuální kontaktní údaje jsou k dispozici na www.uoou.cz).

Právo vznést námitku

Nařízení, máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 Nařízení. Za tímto účelem kontaktujte, prosím, správce osobních údajů nebo pověřence pro ochranu osobních údajů jednou z kontaktních metod uvedených níže.

Kontakty pro uplatnění práv a informační služba pro jiné produkty společnosti Aurovitas:

Správce nemá povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO) ve smyslu čl. 37 Nařízení, nicméně ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv, stejně jako stížnosti týkající se Vašich osobních údajů, se můžete obracet na kontaktní osobu Správce písemně či e-mailem, a to prostřednictvím e-mailové adresy info.sluzba@aurovitas.cz nebo poštou na adrese sídla společnosti Aurovitas. Výše uvedená emailová adresa slouží rovněž pro dotazy na jiné produkty společnosti Aurovitas. V takovém případě jsou Vaše dotazy zodpovězeny příslušnými zaměstnanci společnosti Aurovitas kompetentními v dané oblasti.

Aktuálnost, přesnost, úplnost

Společnost Aurovitas přijímá přiměřená opatření, aby zajistila, že osobní údaje, které shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, jsou přesné, úplné, aktuální a jsou používány pouze pro účely, pro které byly shromážděny nebo povoleny.

Společnost Aurovitas uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

—————-

[1] Zpracování je zákonné, pokud udělíte Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro některý z konkrétních účelů;

[2] Můžete udělit Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace Vaší osoby a údajů o Vašem zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci, jejichž zpracování se jinak zakazuje, a to pouze v případě, že právo Evropské unie nebo České republiky zrušení výše uvedeného zákazu Vaším výslovným souhlasem nezakazuje;

[3] Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo za účelem přijetí opatření na Vaši žádost před uzavřením smlouvy;