Pro zdravější život.

Přinášíme dokonalost do všeho,
co děláme, rychle a vytrvale.
/Nežádoucí účinky

Hlášení nežádoucích účinků

Farmakovigilance (hlášení nežádoucích účinků) se zabývá sledováním bezpečnosti léčivých přípravků s cílem zajistit jejich bezpečné, správné a efektivní používání. Každé hlášení je samostatně vyhodnoceno a vloženo do databází nežádoucích účinků léčiv v ČR, databází Evropské unie, případně Světové zdravotnické organizace.

Nežádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí nepříznivá a nezamýšlená odezva na jeho podání.

Léčivý přípravek může být podán jak v souladu se schválenými informacemi o přípravku (příbalový leták, souhrn údajů o přípravku), tak i mimo tyto schválené údaje.

Patří sem proto i nežádoucí účinky, které se objeví v souvislosti s předávkováním (podání množství léčivého přípravku, které převyšuje maximální doporučenou schválenou dávku), nesprávným použitím léku (léčivé přípravky jsou záměrně a nesprávně používány v rozporu se schválenými informacemi), zneužitím/nadužíváním léku (záměrné nadměrné používání léků, které je doprovázeno škodlivými fyzickými nebo psychickými účinky), chybným podáním léku (neúmyslné/nezamýšlené chybné předepsání či podání léku) či v souvislosti s expozicí léku v zaměstnání.

I přes intenzivní výzkumy, realizované množství klinických studií a další složité procesy předcházející uvedení přípravku na trh a jeho užívání pacienty se může stát, že užití přípravku vyvolá tzv. nežádoucí reakci.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Adresa pro zasílání hlášení je:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků společnosti Aurovitas nám můžete také nahlásit e-mailem: pvg.cz@aurobindo.com či telefonicky: +420281910140

Vaše hlášení jsou vždy zdrojem informací pro přesnější bezpečnostní profil léčivého přípravku.

Podrobnosti o ochraně Vašich osobních údajů v případě hlášení nežádoucích účinků naší společnosti můžete nalézt zde.

Informace o možných nežádoucích účincích a jejich případném předcházení jsou uvedeny v souhrnech údajů o přípravcích a příbalových informacích, které naleznete na https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php.